סקירות ומאמרים

נושא

שם מאמר

תאריך

להוריד

החלטות מינהל מקרקעי ישראל

הצעת החלטה מנהל הקצאת קרקע למתקני תשתיות לאומיות

24.5.11

לחץ כאן

החלטה 22970 ממי בעניין הקמת מתקן סולארי

1.1.2010


לחץ כאן

החלטות רשות החשמל בענין תעריפים

החלטת המליאה להפחתת תעריפים 13122011

13.12.11

לחץ כאן

החלטה 314 – רשות החשמל בעניין חובת העמדת הון עצמי

8.11.10

לחץ כאן

עדכון תעריפי ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות

1.1.10

לחץ כאן

ממשל ומדיניות

חוות דעת משרד הפנים 24.7.12 חיוב מתקנים על גגות בהיטל השבחה

24.7.12

לחץ כאן

מינהל החשמל - מתקן פוטו וולטאי על מספר גגות

28.11.11

לחץ כאן

תקציר קבלת מעני סיוע במסלולי התייעלות אנרגטית

20.11.11

לחץ כאן

סקירת החלטות הממשלה קיץ 2011

14.8.11

לחץ כאן

סקירת החלטת ממשלה מיום 17.7.2011

17.7.11

לחץ כאן

משרד החקלאות - בחינת תוכניות לשדות סולארים

21.3.10

לחץ כאן

דרישות חברת חשמל לסקר היתכנות

19.1.10

לחץ כאן

היום שאחרי הסגירה הפיננסית

2.4.12

לחץ כאן

סקירות והחלטות רשות החשמל

סטאטוס מיצוי מכסות – הסדרה למתקנים פוטו וולטאיים בינוניים

8.2.12

לחץ כאן

החלטת הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל מישיבה 358, מיום 4.1.2012 החלטה מס' 4 – קביעת רישיון קבוע גנרי לייצור חשמל במתקנים סולאריים המחוברים לרשת ההולכה

4.1.2012

לחץ כאן

סקירת אנרגיה מארדינסט בן נתן 22.9.11

22.9.11

לחץ כאן

הבהרות - אישור תעריף וסגירה פיננסית

23.8.11

לחץ כאן

הדרך לאישור תעריפי מותנה ולסגירה פיננסית

27.4.10

לחץ כאן

בקשה לרשיון יצור חשמל מרץ 2010

1.3.10

לחץ כאן

סקירה - המשך ניהול ההסדרה של מתקנים פוטו-וולטאיים בינוניים - 9.8.2012

9.8.12

לחץ כאן

הדרך לאישור תעריפי מותנה ולסגירה פיננסית

7.4.12

לחץ כאן

החלטה מספר 2 מישיבה 347 מיום 29-8-11 לעניין עדכון ההסדרה למתקני ייצור חשמל בעלי רישיונות ייצור המחוברים לרשת ההולכה באמצעות טכנולוגיות סולאריות שאינן סולאר תרמיות

29.8.11

לחץ כאן

עדכון ההסדרה למתקני ייצור חשמל בעלי רישיונות ייצור המחוברים לרשת ההולכה באמצעות טכנולוגיות סולאריות (כולל תיקון מיום 7.2.11)

24.1.11

לחץ כאן

סטאטוס מיצוי מכסות – הסדרה למתקנים פוטו וולטאיים בינוניים

8.2.12

לחץ כאן

תמצית הסדרה מתקנים סולאריים בינוניים

10.1.10

לחץ כאן

הסדרת ייצור חשמל באמצעות טורבינות רוח קטנות 7.9.2009

7.9.09

לחץ כאן

עדכון הסדרים תעריפיים תומכי מימון ליצרנים פרטיים

12.8.09

לחץ כאן

החלטת רשות מישיבה 268 מיום 19.7.2009 הסדרים תעריפיים תומכי מימון ליצרני חשמל פרטיים

19.7.09

לחץ כאן